5831

FACTO AT31

Bezpieczny w użyciu preparat do bezdotykowego mycia środków transportu. Szybko i skutecznie usuwa kurz, błoto, insekty, pył hamulcowy, zabrudzenia atmosferyczne, olejowe czy osady z soli.
Zapytaj o produkt
Sposób użycia
Mycie ciśnieniowe
5 L
20 L
pH ~ 12,5 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Bezpieczny w użyciu preparat do bezdotykowego mycia środków transportu. Przeznaczony do usuwania osadów spalinowych, pyłu hamulcowego, kurzu, błota, insektów, oleju czy osadów z soli. Środek dedykowany dla myjek ciśnieniowych (mycie bezdotykowe). Produkt łatwo biodegradowalny. Może być stosowany do mycia bezdotykowego, również w myjniach, samochodów, ciężarówek, autobusów, samolotów itp., a także elewacji budynków.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 10 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 20 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 40 ml preparatu do 1L wody

PZH NR HŻ/00029/01

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi.

Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera Metakrzemian disodu.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
10 ml1%
10 ml 1% preparatu w 1 l wody
50 ml5%
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,1477 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 1% (10 ml preparatu na 1 L wody)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,07385 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,00036925 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram