KTM-2353324

Aromx 60

Silny eliminator przykrych zapachów ogólnego pochodzenia. Skutecznie usuwa zapach papierosów, uryny, cygar, piwa, farby, ścieków czy śmieci.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Sanitariaty
Biuro
Kosz na śmieci
Sposób użycia
Spryskiwacz
946 ml
3,78 L
pH ~ 9,0 - 10,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Silny eliminator przykrych zapachów ogólnego pochodzenia. Skutecznie usuwa zapach papierosów, uryny, cygar, piwa, farby, ścieków czy śmieci. Może być stosowany w koncentracie lub w formie spryskiwacza, a także jako dodatek do innych środków czyszczących. Preparat należy stosować bezpośrednio na źródło przykrego zapachu lub jego otoczenie jak np. pisuary, sedesy, umywalki, pojemniki na odpady, kratki ściekowe, pokoje hotelowe itp. Po zaaplikowaniu nie pozostawia żadnych śladów. Środek nie maskuje przykrych zapachów tylko skutecznie je likwiduje i jednocześnie oczyszcza powietrze.

PZH NR HŻ /03008/00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Zawiera: propan-2-ol

Łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować ochronę oczu. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ.

W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia.

Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu i chłodnym miejscu.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
200 ml20%
200 ml 20% preparatu w 1 l wody
500 ml50%

200 ml preparatu + 800 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 10,266 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 20% (200 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi INF zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram