JET

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju trudnych zabrudzeń o charakterze tłuszczowym.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Posadzki
Sposób użycia
Mycie natryskowe
Mycie maszynowe
Mycie mopem
Mycie szorowarką
1L
5L
20L
pH ~ 12,0 - 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Skoncentrowany, uniwersalny preparat przeznaczony do usuwania wszelkiego rodzaju trudnych zabrudzeń o charakterze tłuszczowym. Świetnie rozpuszcza nagromadzone zabrudzenia olejowo-tłuszczowe pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, zabrudzenia ropopochodne i nagromadzony, wielowarstwowy brud. Może być stosowany do mycia ręcznego, maszynowego i przy użyciu maszyn wysokociśnieniowych. Dzięki specjalnej kompozycji związków alkalicznych i związków powierzchniowo czynnych produkt ten szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni, wykazując szczególnie silne właściwości emulgujące w stosunku do zanieczyszczeń o charakterze tłuszczowym i olejowym. Preparat odtłuszczający do mycia posadzek betonowych, z kamienia naturalnego i sztucznego, PCV, gresowych, terazzo, do mycia w warsztatach, halach produkcyjnych, prania odzieży oraz wszelkiego rodzaju posadzek niezabezpieczonych, w kuchni, ścian, usuwa osady z sadzy, oleje, smary, osady kuchenne.

Dozowanie:

Zabrudzenia lekkie: 7 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia średnie: 10 ml preparatu do 1L wody

Zabrudzenia silne: 10 - 20 ml preparatu do 1L wody

W przypadku prania odzieży roboczej zaleca się dozowanie od 1 ml do 10 ml preparatu do 1 litra wody

PZH NR HŻ / 03008 / 00

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera metakrzemian disodu.

Zawiera mniej niż 5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
7 ml0,7%
7 ml 0,7% preparatu w 1 l wody
17 ml1,7%

7 ml preparatu + 993 ml wody

Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 0,10101 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 0,7% (7 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,80808 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,000252525 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja Interaktywna Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram