4001

EXTREME

Doskonale penetruje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS i usuwa je już podczas pierwszej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
3,78 L
18,9 L
pH ~ > 13,0
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Swish Extreme Stripper doskonale penetruje i emulguje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS, dzięki czemu pozwala na całkowite ich usunięcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych. Wysoka skuteczność preparatu została uzyskana mimo równoczesnego zachowania standardów bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Dozowanie:

Powłoki grube: 250 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoki średniej grubości: 125 ml preparatu do 1L zimnej wody

Powłoki małej grubości: 77 ml preparatu do 1L zimnej wody

Nie stosować wody gorącej!!! 

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji;

PRZED ZASTOSOWANIEM PRZECZYTAJ KARTĘ INFORMACYJNĄ PRODUKTU, BHP!;

Oznaczenia dodatkowe: Piktogramy charakteryzujące sposób użycia.

OSTRZEŻENIA

Niebezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Chronić przed dziećmi. Nie wdychać mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z krajowymi przepisami.

Zawiera 2-aminoetanol; Wodorotlenek sodu.

Zawiera 5% lub więcej, lecz mniej niż 15% niejonowych środków powierzchniowo czynnych.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
77 ml7,7%
77 ml 7,7% preparatu w 1 l wody
250 ml25%
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 2,67652 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 7,7% (77 ml preparatu na 1 L wody)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 0,3211824 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0,001605912 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzony przez Studio Graficzne Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram