4001

EXTREME

Doskonale penetruje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS i usuwa je już podczas pierwszej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy, przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych.
Zapytaj o produkt
Powierzchnie
Podłoga
Sposób użycia
Mycie mopem
Mycie szorowarką
5L
12,5-13-5
Opis produktu
Informacje dodatkowe
Do pobrania

Swish Extreme Stripper doskonale penetruje i emulguje najtwardsze powłoki poliuretanowe UHS, dzięki czemu pozwala na całkowite ich usunięcie z posadzki w czasie jednokrotnej aplikacji. Produkt bezbarwny, bezzapachowy przeznaczony do różnego rodzaju podłóg np.: PCV, linoleum, tarkiet, kamiennych, betonowych, ceramicznych i innych. Wysoka skuteczność preparatu została uzyskana mimo równoczesnego zachowania standardów bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego.

Dozowanie:

Powłoki grube: 250 ml preparatu do 1L płynu roboczego

Powłoki średniej grubości: 125 ml preparatu do 1L płynu roboczego

Powłoki małej grubości: 70 ml preparatu do 1L płynu roboczego

Okres przydatności: 36 miesięcy od daty produkcji

Zawarte w preparacie związki powierzchniowo-czynne są biodegradowalne i zgodne z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów.

Zawiera: 2-aminoetanol, wersenian czterosodowy, wodorotlenek sodu, 2-fenoksyetanol

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Nie wdychać pyłu/dymu/ gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Kalkulator zużycia produktu
Aby obliczyć koszt oraz wydajność 1 l płynu roboczego wprowadź powierzchnię do umycia oraz poziom rozcieńczenia produktu w 1 l wody.
m2
70 ml 7%
70 ml 7% preparatu w 1 l wody
250 ml 25%

70 ml preparatu + 930 ml wody

Ilość płynu roboczego uzyskana z 1 L koncentratu wynosi 70000 L.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 33.333333333333 L płynu roboczego.
Do umycia 200 m2 powierzchni potrzeba 2.3333333333333 L koncentratu.
Koszt 1 L płynu roboczego wynosi 2.6278 zł netto.
Stężenie płynu roboczego 7% (70 ml preparatu na 1 L roztworu roboczego)
Koszt umycia powierzchni 200 m2 wynosi 87.593333333333 zł.
Koszt umycia 1 m2 powierzchni wynosi 0.00157668 zł.
Pokrewne produkty
Swish Polska sp. z o.o.
Biuro obsługi Klienta
Macierzysz, ul. Sławęcińska 8,
05-850 Ożarów Mazowiecki
Menu
Oferta
Centrum pobierania
Copyright © 2021 - Swish
Projekt strony internetowej stworzyła
Agencja UX Wzór
cross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram